Wypadki lub szkody na osobie mogą spowodować wiele cierpień osoby pokrzywdzonej, zwłaszcza jeśli pojawią się problemy w dochodzeniu sprawiedliwości lub odszkodowania, które może być niezbędne dla zapewnienia stałej opieki zdrowotnej lub zadbania o jakość życia osoby poszkodowanej.

Kaimakliotis & Co dąży do uzyskania sprawiedliwości dla tych, którzy z cudzej winy doznali wypadków lub urazów – czy chodzi o wypadki drogowe albo upadki, czy o błędy medyczne, wadliwe produkty lub skażoną żywność – niezależnie od tego, czy zdarzenie zaszło w domu, miejscu pracy, miejscu publicznym czy podczas wyjazdu.

Wypadki i szkody osobowe obejmują zdarzenia o charakterze natychmiastowym i oczywistym (takie jak zderzenia, upadki czy błędy medyczne) oraz urazy lub choroby, które powstają z czasem wskutek oddziaływania niekorzystnych warunków w codziennym środowisku (np. długotrwałe wdychanie toksycznych substancji lub urazy spowodowane wykonywaniem powtarzających się ruchów).

Bez względu na przyczynę szkody, Kaimakliotis & Co będzie walczyć o sprawiedliwość w Państwa imieniu, zapewniając specjalistyczną pomoc w uzyskaniu odszkodowania w satysfakcjonującym wymiarze. W większości przypadków możliwe jest osiągniecie ugody pozasądowej, która pomaga uniknąć dalszych cierpień. Natomiast w przypadkach wymagających podjęcia dalszych kroków zadbamy, aby osoby odpowiedzialne za wypadek lub szkody zostały osądzone w oparciu o pełną moc obowiązującego prawa, a Państwa przykre doświadczenie i cierpienie zostało choć częściowo złagodzone dzięki wyrokowi zasądzającemu wypłatę należnego odszkodowania lub korzystnemu dla Państwa rezultatowi postępowania sądowego.

Obszar wypadków i szkód na osobie może obejmować następujące kwestie:

  • wypadki dotyczące: transportu/pasażerów/pieszych,
  • urazy: upadki/potknięcia/poślizgnięcia/niebezpieczne warunki,
  • związane z miejscem pracy: wypadki w miejscu pracy/długotrwałe obrażenia lub choroby,
  • zaniedbania i błędy medyczne,
  • zaniedbania zawodowe,
  • odpowiedzialność za produkty: produkty wadliwe/niebezpieczne produkty spożywcze lub napoje.

Kaimakliotis & Co oferuje Państwu profesjonalną pomoc w skutecznym dochodzeniu odszkodowań w zakresie wielu dziedzin.

Odszkodowania po wypadkach komunikacyjnych

Warto pamiętać, że osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych są nie tylko kierowcy pojazdów biorących udział w danym zdarzeniu drogowym. O odszkodowania powypadkowe mogą się ubiegać również piesi, pasażerowie lub rowerzyści, o ile doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku. Co szczególnie ważne, odszkodowanie komunikacyjne można uzyskać także w sytuacji, gdy sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia albo gdy nie posiada opłaconej polisy OC.

Bezpośrednim następstwem udziału w wypadku komunikacyjnym są szkody osobowe (najczęściej różnego typu obrażenia i urazy, które mogą mieć charakter czasowy lub trwały) oraz szkody rzeczowe (uszkodzenia lub zniszczenia dotyczące zazwyczaj pojazdów prowadzonych przez uczestników wypadku). Specjaliści Kaimakliotis & Co pomogą Państwu uzyskać odszkodowanie po wypadku w kwocie adekwatnej do poniesionej szkody, dokładając jednocześnie starań, aby wypłacona suma odszkodowania komunikacyjnego uwzględniała również doznany uszczerbek na zdrowiu psychicznym.

Odszkodowania za wypadki w miejscu pracy

Ryzyko doznania szkody na zdrowiu lub śmierci w wyniku wypadku w pracy istnieje w zasadzie w każdym zawodzie, choć najbardziej narażone są osoby wykonujące zawody związane z obsługą maszyn ciężkich, pracą na wysokości, prowadzeniem pojazdów czy wykonujące swoje obowiązki służbowe w warunkach szkodliwych (np. długotrwały kontakt z substancjami niebezpiecznymi).

O odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ma prawo ubiegać się każdy pracownik, który doznał szkody osobowej w wyniku dowolnego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą. Co ważne, do wypadku nie musi dojść w miejscu pracy, aby pracownik mógł się ubiegać o odszkodowanie powypadkowe w pracy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa warunkiem wystarczającym jest wykonywanie przez poszkodowanego pracownika swoich obowiązków służbowych w danym miejscu.

Kaimakliotis & Co pomaga uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy ze wszystkich źródeł, z których takie świadczenie może osoba poszkodowana otrzymać. Są to: składki odprowadzane do ZUS przez pracodawcę na rzecz ubezpieczenia wypadkowego pracowników, środki z polisy OC pracodawcy (tylko, gdy taka polisa została faktycznie wykupiona) oraz środki zgromadzone na odszkodowania powypadkowe w pracy w ramach prywatnej lub grupowej polisy NNW.

Odszkodowania za wypadki przy pracy rolniczej

Rolnictwo jest zawodem, którego wykonywanie wiąże się z podwyższonym ryzykiem odniesienia obrażeń ciała, a nawet śmierci w wyniku wypadków w czasie prac rolnych. W związku z tym faktem każda osoba fizyczna, która prowadzi działalność rolniczą i posiada grunty rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, musi obowiązkowo opłacać składkę OC. Świadczenia z tego ubezpieczenia są wypłacane jako odszkodowanie po wypadku w pracy rolniczej wyłącznie wtedy, gdy poszkodowany będzie w stanie udowodnić, że odpowiedzialność za wystąpienie szkody ponosi rolnik lub osoba, za którą rolnik ponosi odpowiedzialność.

Co ważne, OC opłacane przez rolnika obejmuje tylko te szkody, które skutkują śmiercią, uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub utratą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem mienia poszkodowanej osoby. Warto pamiętać, że dla wystąpienia odpowiedzialności odszkodowawczej nie ma znaczenia to, gdzie doszło do powstania szkody, o ile czynności, w wyniku których szkoda powstała, były bezpośrednio związane z prowadzeniem i posiadaniem przez sprawcę gospodarstwa rolnego.

Ponieważ sprawy o odszkodowanie za wypadek rolniczy są najczęściej dość skomplikowane, co ma związek z wielością istniejących przepisów oraz wyłączeń odpowiedzialności, Kaimakliotis & Co pomaga skutecznie walczyć o należne odszkodowanie w godziwej, satysfakcjonującej poszkodowanego kwocie. 

Odszkodowania za błędy i zaniedbania lekarskie

Ponieważ błąd w sztuce lekarskiej do dziś nie został jednoznacznie zdefiniowany na gruncie polskiego prawa, walka o odszkodowania za błędy lekarskie bez wparcia profesjonalnych prawników z reguły jest bardzo trudna. Najczęściej w orzecznictwie przyjmuje się, że błędy lekarskie to niezgodne z dostępną dla lekarza nauką medyczną czynność lub zaniechanie czynności w odniesieniu do terapii lub diagnozy. Jako błędy medyczne w istniejącym orzecznictwie klasyfikowane są także uszkodzenia ciała powstałe w następstwie zabiegów leczniczych wykonanych w sposób niezgodny z powszechnie uznawanymi zasadami wiedzy i sztuki lekarskiej.

Zaniedbania lekarskie to wszelkiego rodzaju niedbalstwo organizacyjne w trakcie przeprowadzania operacji, co często skutkuje pozostawieniem w ciele operowanego pacjenta np. narzędzi chirurgicznych czy środków opatrunkowych. Do zaniedbań zalicza się również pomyłki w podawaniu leków, brak podstawowych środków niezbędnych do ratowania zdrowia i życia pacjenta czy naruszenia w zakresie utrzymania czystości i aseptyki w danej placówce medycznej.

Sprawy o odszkodowania za błędy medyczne są niemal zawsze bardzo skomplikowane i wymagają doskonałej orientacji w obowiązujących przepisach, a także specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia w prowadzeniu takich postępowań. Kaimakliotis & Co oferuje specjalistyczne wsparcie i pomoc prawną dla osób poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich. Zapewniamy indywidualne podejście i fachową pomoc w skutecznym egzekwowaniu odszkodowań medycznych i odszkodowań od szpitali za popełnione błędy lekarskie. 

Odszkodowania za niebezpieczne i wadliwe produkty

Zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem za produkt niebezpieczny uznaje się taki, który nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie danego produktu. Co ważne, zgodnie z ustawową definicją, produktami są nie tylko rzeczy ruchome (również takie, które zostały połączone z innymi rzeczami), ale także zwierzęta i energię elektryczną. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez niebezpieczny produkt ponosi ten, kto wytwarza dany produkt.

Za produkty wadliwe uznawane są takie, które posiadają wadę fizyczną lub prawną w momencie sprzedaży. Wady fizyczne to m.in. brak właściwości, które dany produykt powinien mieć, sprzedaż w niepełnym stanie czy sprzeczność z celem, dla którego zostały zakupione. Wśród wad wyróżnia się również wady konstrukcyjne, produkcyjne i instrukcyjne. Niezależnie od typu wady, jeśli kupiony towar lub produkt jest wadliwy, nabywca może dochodzić od sprzedawcy swych praw z rękojmi lub żądać odszkodowania za faktyczną szkodę doznaną wskutek wadliwości produktu czy towaru.

Odzyskiwanie odszkodowań za szkody poniesione w następstwie korzystania z niebezpiecznych lub wadliwych produktów może być czasochłonne i skomplikowane przede wszystkim z uwagi na niejasne i nieprecyzyjnie sformułowane przepisy bądź nawet ich brak w określonych przypadkach. Kaimakliotis & Co oferuje swoim klientom fachowe wsparcie we wszelkich kwestiach związanych z uzyskaniem stosownej rekompensaty czy odszkodowania, skutecznie udowadniając szkodę, wskazując wadę produktu oraz związek przyczynowy między istniejącą wadą a doznaną szkodą.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!