Dzięki programowi uruchomionemu na Cyprze w dniu 13 marca 2012 r. przez urząd ds. podatku VAT państwo to pozostaje jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji w przypadku rejestracji jachtu w UE z punktu widzenia przepisów o podatku VAT.

Przepisy stanowią, że jedynie część wartości najmu podlega standardowej stawce podatku VAT obowiązującej na Cyprze, tj. 19%, przy czym efektywna stawka podatku VAT waha się między 1,90% a 11,4% wartości najmu w zależności od rozmiaru jachtu oraz odsetka czasu, jaki spędza on na wodach terytorialnych UE.

Aby móc skorzystać z tego korzystnego programu, należy należycie zarejestrować umowę leasingu oraz spełnić wszystkie odnośne warunki.

Umowa leasingu

 • Musi zostać zawarta między spółką będącą rezydentem Cypru, zarejestrowaną jako podatnik VAT, a osobą lub spółką dowolnej narodowości/rezydencji podatkowej.
 • MMusi zostać zawarta na okres nie krótszy niż 90 dni i nie dłuższy niż 48 miesięcy.
 • Zysk uzyskany z umowy leasingu nie powinien być niższy niż 5% wartości początkowej jachtu. 
 • Jacht powinien odbyć rejs na wodach Cypru w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym umowa leasingu wchodzi w życie.
 • Każdy wniosek o leasing jachtu wymaga oddzielnej pisemnej zgody cypryjskiego komisarza ds. podatku VAT i jest rozpatrywany indywidualnie. 
 • Umowa leasingu, wniosek o zgodę oraz poświadczenie wyceny wartości jachtu należy przedłożyć do cypryjskiego komisarza w celu indywidualnego potwierdzenia efektywnej stawki podatku VAT.

Płatności leasingowe

 • Opłata wstępna powinna wynosić co najmniej 40% wartości jachtu.
 • Płatności muszą być dokonywane w ratach miesięcznych.
 • Sumę płatności z tytułu leasingu na potrzeby obliczenia należnego podatku VAT należy powiększyć o 50% zysku (2,5%) w momencie wejścia w życie umowy leasingu.

Kupno jachtu

 • Umowa leasingu upoważnia najemcę do kupna jachtu po upływie okresu leasingu po cenie nie niższej niż 2,5% początkowej wartości jachtu.
 • Ostania płatność dokonywana przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy podlega podatkowi VAT w wysokości 19%.
 • Kupno potwierdza Departament ds. Podatkowych, wydając zaświadczenie potwierdzające całkowitą kwotę należności VAT.