Kaimakliotis & Co oferuje pełne spektrum obsługi wynagrodzeń, zapewniając terminowe, bezproblemowe oraz dokładne zarządzanie i czynności związane z wynagrodzeniami oraz związanymi z tym obowiązkami.

Zapewnienie właściwej i zgodnej z obowiązującymi regulacjami prawnymi obsługi kadrowo-płacowej jest obowiązkiem każdego pracodawcy niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Utrzymywanie dedykowanego działu kadr i płac w wielu przypadkach jest jednak mało opłacalne, szczególnie w firmach średnich oraz małych, które mają niewielu pracowników. Dodatkowo wymaga to stałego monitorowania zmian zachodzących w prawie, a co za tym idzie doszkalania pracowników i aktualizacji systemów informatycznych. W praktyce oznacza to większe koszty prowadzenia działalności oraz mniejsze skupienie na celach strategicznych firmy. Z tego powodu usługi kadrowe i rozliczanie pracowników warto powierzyć kancelarii Kaimakliotis & Co, która z najwyższą starannością zadba o efektywne prowadzenie działu kadr i płac w zgodzie z najlepszymi praktykami rynkowymi.

Co to jest outsourcing kadr?

Outsourcing kadr polega na przekazaniu na zewnątrz firmy części lub całości obowiązków związanych z prowadzeniem i administracją działu kadrowego. Spektrum zadań, które mogą być realizowane w ramach outsourcingu, jest zależne od potrzeb i oczekiwań klienta. Możemy zająć się dowolnym zakresem działań, jednak z doświadczenia wiemy, że w większości przypadków najlepszym i najbardziej opłacalnym dla klienta rozwiązaniem jest przekazanie specjalistom Kaimakliotis & Co całości obowiązków związanych z obsługą kadrową.

Poznaj korzyści, które zapewnia outsourcing kadr

Wśród zalet płynących z przekazania naszej kancelarii opieki nad działem kadr i płac w Państwa firmie należy wymienić przede wszystkim:

 • możliwość przeznaczenia większych środków i całej uwagi kadry zarządzającej na zasadniczą działalność przedsiębiorstwa, co przekłada się na poprawę efektywności jego działania i zwiększa konkurencyjność na rynku;
 • pewność, że obsługa jest realizowana przez specjalistów, doskonale znających aktualne regulacje prawne zarówno jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, jak i o przepisy obowiązujące w dowolnym kraju na świecie;
 • bezpieczeństwo i transparentność podejmowanych działań, które zawsze są realizowane zgodnie z najlepszymi światowymi standardami i najnowszymi obowiązującymi regulacjami prawnymi;
 • zmniejszenie wydatków związanych z prowadzeniem działu kadr i płac przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego standardu obsługi;
 • dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów, dzięki czemu można łatwo uniknąć popełnienia wielu błędów wynikających z braku odpowiednich kompetencji.

Zakres oferowanych usług:

Kancelaria Kaimakliotis & Co oferuje pełne spektrum usług w zakresie kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej, zapewniając terminowe zarządzanie oraz sprawną realizację wszystkich obowiązków i czynności związanych z rozliczaniem płac i prowadzeniem dokumentacji kadrowej. W razie potrzeby zajmujemy się również ubezpieczeniami społecznymi i kwestiami podatkowymi. W ten sposób odciążamy naszych klientów, przejmując na siebie część lub całość działań, które są niezwykle istotne dla funkcjonowania każdego biznesu, ale nie są częścią zasadniczej działalności firmy klienta.

Dzięki temu nasi klienci oszczędzają czas i zasoby, które mogą wykorzystać na rozwijanie swojej podstawowej działalności i skoncentrować się na zwiększaniu efektywności działań biznesowych oraz poprawie konkurencyjności.

Outsourcing kadrowo-płacowy w Kaimakliotis & Co to:

Pełna administracja płac:

 • terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników w Państwa firmie z zachowaniem pełnej poufności informacji i zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
 • realizacja zobowiązań wobec organów administracji państwowej (w tym ZUS, US i PFRON),
 • planowanie wynagrodzeń i wykonywanie przelewów wynagrodzeń na wskazane konta,
 • rozliczanie umów o pracę, umów o dzieło, umów-zleceń i innych typów umów dla rezydentów i nierezydentów niezależnie od systemu zabezpieczenia społecznego, któremu podlegają,
 • przygotowywanie list płac, zestawień, raportów i zaświadczeń zgodnie z wymaganymi kryteriami,
 • przygotowywanie oraz przekazywanie odpowiednim organom i urzędom okresowych deklaracji i informacji podatkowych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, zarobkach i wysokości osiąganych dochodów.

Pełna administracja kadr:

 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej oraz ewidencja i prowadzenie akt osobowych wszystkich zatrudnionych osób,
 • nadzorowanie istotnych terminów mających związek z zatrudnieniem, m.in. badań okresowych, umów o pracę czy szkoleń,
 • przygotowywanie i wydawanie pracownikom dokumentacji związanej z zatrudnieniem, również w przypadku współpracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • kompleksowe, profesjonalne wsparcie w kontaktach z zewnętrznymi instytucjami, także w przypadku kontroli,
 • rozliczanie czasu pracy, w tym także godzin nadliczbowych i nocnych,
 • przygotowywanie raportów kadrowych,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej dotyczącej urlopów wypoczynkowych oraz przerw w wykonywaniu pracy.

Rozliczanie dochodów:

 • analiza i weryfikacja dochodów uzyskiwanych przez cudzoziemców z tytułu zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych źródeł,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej (także w językach obcych) dla odpowiednich organów administracji państwowej,
 • weryfikacja warunków zatrudnienia w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Ubezpieczenia społeczne:

 • pomoc w rejestracji i/lub wyrejestrowywaniu pracodawców i pracowników;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za pracodawców, pracowników oraz samozatrudnionych;
 • uzyskiwanie i składanie dokumentów oraz rozmaitych poświadczeń i potwierdzeń dotyczących ubezpieczenia społecznego wymaganych przez cypryjską administrację.

 Urzędy skarbowe:

 • obsługa procesu wydawania zaświadczeń podatkowych;
 • kontaktowanie się z miejscowymi organami podatkowymi;
 • comiesięczne wypełnianie zeznań podatkowych;
 • realizacja płatności z tytułu podatku dochodowego.

Przegląd i kontrola dokumentacji kadrowo-płacowej

Audyty dokumentacji kadrowo-płacowej mogą być przeprowadzane, jeśli konieczna jest weryfikacja prawidłowości naliczania wynagrodzeń czy prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W kancelarii Kaimakliotis & Co audytujemy sprawy kadrowo-płacowe w dowolnie określonym przez klienta zakresie, ustalamy ewentualne nieprawidłowości i sugerujemy działania, jakie należy podjąć w celu ich wyeliminowania. Nasi specjaliści weryfikują między innymi:

 • dokumentację personalną pod względem zgodności z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i spójności z naliczeniami płacowymi,
 • dokumentację rozliczeniową, która jest przekazywana organom administracji państwowej,
 • realizację obowiązków płatnika w zakresie odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i innych wymaganych prawem zobowiązań.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat podjęcia z kancelarią Kaimakliotis & Co współpracy w zakresie kompleksowej obsługi kadr i płac – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i przedstawimy pełną ofertę.