Prawo karne to jeden z najważniejszych filarów systemu prawnego każdego kraju, ponieważ obejmuje regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności karnej za czyny zabronione. Siłą rzeczy jest to dziedzina niezwykle złożona, w której sprawnie i bezproblemowo poruszać się może jedynie karnista doskonale zaznajomiony z wszelkimi tajnikami tej gałęzi prawa.

Kaimakliotis & Co może poszczycić się w dziedzinie spraw karnych ogromnym praktycznym doświadczeniem, zdobywanym podczas reprezentowania naszych klientów we wszelkiego typu sprawach sądowych zarówno na terytorium Republiki Cypryjskiej, jak i poza granicami wyspy. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zapewnić decydujące wsparcie niezależnie od etapu postępowania, choć im wcześniej sprawą zajmie się specjalizujący się w sprawach karnych adwokat, tym lepiej.

Zakres spraw karnych

Do spraw, które znajdują się w domenie prawa karnego, należy bardzo szerokie spektrum czynów zabronionych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest wyraźny podział prawa karnego na konkretne działy. W przypadku znakomitej większości systemów karnych regulacje dotyczą zarówno drobnych przestępstw w rodzaju kradzieży czy wykroczeń w ruchu drogowym, poprzez poważne przestępstwa gospodarcze, aż po najcięższe przestępstwa. Do tej ostatniej grupy zaliczają się między innymi:

 • napaści,
 • handel narkotykami,
 • oszustwa i pranie brudnych pieniędzy (firmy i osoby prywatne),
 • wykroczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przestępczość zorganizowana (korupcja, szantaż, przekupstwo),
 • posiadanie narkotyków, wykroczenia dotyczące ruchu drogowego,
 • kradzieże,
 • wykroczenia dotyczące opisów handlowych,
 • wykroczenia z użyciem przemocy.

Sprawy zwykłe

Standardowe postępowanie karne na Cyprze polega na przeprowadzeniu przez policję dochodzenia i przekazaniu sprawy po jego zakończeniu do Prokuratora Generalnego. Do jego obowiązków należy podjęcie decyzji o ewentualnym wszczęciu postępowania karnego. W przypadku, gdy zgromadzone dowody wystarczają do orzeknięcia winy oskarżonego, sąd wydaje odpowiedni wyrok. Do tej kategorii spraw należą m.in. pobicia, rozboje oraz kradzieże.

Sprawy karne-gospodarcze

W przypadku przestępstw gospodarczych wysokość kary najczęściej jest bezpośrednio uzależniona od rozmiaru szkody wyrządzonej przez przestępcę. Wielu przedsiębiorców często nie ma pełnej świadomości tego, jakie mogą być faktyczne prawne konsekwencje podejmowanych przez nich działań. Dotyczy to szczególnie w sytuacji, gdy oskarżenie obejmuje wyłudzenia VAT, różnego rodzaju inne przestępstwa podatkowe (jak np. fałszerstwa faktur), pranie brudnych pieniędzy, oszustwa kredytowe, fałszowanie znaków towarowych, ogłoszenie pozornego bankructwa czy niezaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Sprawy karne-skarbowe

Postępowania tego rodzaju toczą się najczęściej wtedy, gdy oskarżonemu przedsiębiorcy czy osobie zostaną postawione zarzuty popełnienia przestępstwa naruszającego szeroko rozumiany interes finansowy państwa albo innych podmiotów prawa publicznego. Do tego rodzaju spraw zalicza się między innymi wykroczenia skarbowe przeciwko:

 • obowiązkom celnym,
 • obrotowi dewizowemu,
 • zasadom obrotu towarami i usługami z zagranicą,
 • rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji.

Regulacje prawne dotyczące ochrony wspomnianych interesów zwykle są precyzyjnie sformułowane w odrębnych przepisach, dlatego do skutecznej obrony w sprawach karno-skarbowych wymagana jest pomoc adwokata karnisty doskonale zaznajomionego nie tylko z prawem karnym, ale także ze szczegółowymi normami znajdującymi się w odpowiednich ustawach finansowych.

Sprawy karne-wykonawcze

Tego rodzaju sprawy odnoszą się do osób lub podmiotów gospodarczych, które zostały już wcześniej skazane prawomocnym wyrokiem sądowym i dotyczą szeroko rozumianego wykonywania kar oraz wymierzania środków karnych czy zabezpieczających. Zależnie od wyroku, jaki zapadł w danej sprawie, skazany ma prawo wnosić do sądu między innymi o wydanie zezwolenia na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, o wydanie zgody na przerwę w odbywaniu kary lub na przedterminowe zwolnienie z jej odbywania. Wsparcie prawne w tego rodzaju sprawach może okazać się szczególnie przydatne dla skazanych nieznających systemu prawnego, w ramach którego został wydany wyrok skazujący.

Sprawy wykroczeniowe

Ta kategoria spraw obejmuje sprawy najlżejszej wagi w obrębie prawa karnego, czyli np. wyłudzenie usług, drobne kradzieże, wykroczenia w ruchu drogowym czy zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Wykroczenia z reguły cechują się niską szkodliwością społeczną, stąd wysokość kar również nie jest tak dotkliwa, jak w przypadku innych spraw karnych – najczęściej stosuje się karę grzywny, nagany, aresztu lub ograniczenia wolności w krótkim wymiarze czasowym.

We wszystkich wspomnianych powyżej typach spraw karnych Kaimakliotis & Co pomaga oskarżonym od pierwszych chwil postępowania, zapewniając pełne wsparcie w zakresie merytorycznym. Nasi specjaliści uczestniczą również w tych czynnościach podejmowanych przez organy ścigania czy sąd, do których reprezentanci oskarżonego mogą być dopuszczeni na mocy obowiązującego prawa.

Zaufaj naszym specjalistom i doświadczeniu

Profesjonalne wsparcie prawne zapewniane przez naszych specjalistów rozpoczyna się od skutecznego dopilnowania, by sprawa klienta była prowadzona we właściwy sposób, z zachowaniem wszelkich wymaganych procedur oraz z pełnym poszanowaniem jego praw. W każdym przypadku i na każdym etapie sprawy dbamy także o to, by podjąć wszelkie działania w celu umorzenia postępowania lub uniewinnienia klienta oraz pełnego zabezpieczenia jego interesów.

Pierwszym etapem naszej opieki nad klientem jest zadbanie, w ciągu pierwszych 24 godzin od aresztowania, aby sprawa klienta była prowadzona właściwie i przy przestrzeganiu jego praw. Następnie podejmujemy wszystkie potrzebne kroki, jeszcze przed oficjalnym oskarżeniem klienta, a także w okresie, w którym pozostaje on objęty dochodzeniem.

Nasze rzetelne porady i wiedza prawna mogą pomóc uniknąć niepożądanych konsekwencji w przypadku przesłuchania dobrowolnego, obowiązkowego czy przesłuchania z uprzedzeniem o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, a także wesprzeć klienta w kwestiach dotyczących kaucji i aresztu tymczasowego, weryfikacji legalności nakazów przeszukania oraz wszelkich innych procedur. Stoimy u Państwa boku w chwilach, które często mogą oszałamiać lub zaskakiwać i które szczególnie wymagają skupienia uwagi na zapisach prawa.

W delikatnych sytuacjach, gdy zarzuty kryminalne grożą ludziom młodym, w naszych działaniach uwzględnimy ich rodzinę, oferując wsparcie w tym potencjalnie traumatycznym dla wszystkich zaangażowanych osób okresie. Jeśli nasz klient zostanie oskarżony, będziemy występować u jego boku przez cały czas procesu sądowego i pozostajemy dla klienta źródłem oparcia, fachowej pomocy i wiedzy prawnej zapewniającej najlepszą reprezentację i umożliwiającej odwołanie się od wyroku.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu praktycznemu i szerokiej wiedzy obejmującej wiele gałęzi prawa jesteśmy zawsze o krok przed wymiarem sprawiedliwości, co pozwala naszym klientom uniknąć niepożądanych konsekwencji w przypadku przesłuchania dobrowolnego, obowiązkowego oraz przesłuchania z uprzedzeniem o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.

Skutecznie pomagamy naszym klientom także w kwestiach związanych z kaucją, aresztem tymczasowym, weryfikacją legalności nakazów przeszukania czy w odniesieniu do dowolnych innych procedur – zwłaszcza tych, które wymagają szczególnego skupienia uwagi na obowiązujących regulacjach prawnych.