Efektywna ochrona praw autorskich, charakterystycznych cech Państwa przedsiębiorstwa oraz wszelkich aktywów stanowiących źródło sukcesu firmy jest we współczesnych realiach rynkowych praktycznie niemożliwa bez odpowiedniego wsparcia ze strony prawników specjalizujących się w szeroko rozumianym prawie autorskim. Niezbędna jest znajomość odpowiednich procedur, praw oraz przepisów odnoszących się do prawa własności intelektualnej w danej jurysdykcji – szczególnie w przypadku, gdy dana firma prowadzi działalność na rynkach zagranicznych.

Kaimakliotis & Co zapewnia ochronę krajowych i międzynarodowych praw z zakresu ochrony własności intelektualnej Państwa firmy, czy chodzi o planowanie, czy też o rejestrację, kwestie dotyczące patentów, ochronę znaków towarowych, praw autorskich i licencji, czy wreszcie o stały nadzór. Własność intelektualna jest zwyczajowo definiowana jako „wytwór umysłu człowieka: wynalazki, symbole, nazwy i obrazy wykorzystywane w handlu, a także prace literackie i artystyczne”.Istnieją dwa rodzaje własności intelektualnej: „własność przemysłowa” (obejmująca znaki towarowe, wynalazki, wzory przemysłowe i oznaczenia geograficzne) oraz „prawa autorskie” (obejmujące prace twórcze, w tym filmy, muzykę, sztukę i dzieła literackie).

Cypr jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i oficjalnym członkiem OHIM (Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory)), dzięki czemu na terenie Republiki Cypryjskiej własność intelektualna jest chroniona.

Krajowa i międzynarodowa ochrona praw autorskich

Naszym klientom zapewniamy kompleksową ochronę krajowych i międzynarodowych praw z zakresu ochrony własności intelektualnej, obejmującej między innymi planowanie, rejestrację, kwestie dotyczące patentów, ochronę znaków towarowych, praw autorskich oraz licencji. Oferujemy również stały nadzór własności intelektualnej Państwa firmy. Z uwagi na fakt, że Cypr jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO) oraz posiada status oficjalnego członka Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office, EUIPO), na terenie Republiki Cypryjskiej własność intelektualna jest skutecznie chroniona.

Definicja i przedmiot prawa autorskiego

Zgodnie z najogólniejszą definicją prawo autorskie obejmuje ogół praw przysługujących twórcy danego dzieła czy utworu, przy czym przepisy te odnoszą się zarówno do prawa autora do decydowania o sposobie, w jaki każde jego dzieło będzie mogło być użytkowane, jak też i do możliwości czerpania z utworu korzyści finansowych. Każdy kraj członkowski UE posiada odrębne ustawodawstwo w tym zakresie. Co ważne, regulacje dotyczą także ochrony praw autorskich w Internecie.

W świetle obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej regulacji prawnych za przedmiot prawa autorskiego uznaje się wszystkie utwory, które zostały wyrażone za pomocą słów, symboli matematycznych czy znaków graficznych. Oznacza to, że w praktyce ochronie w zakresie przewidzianym przez ustawy dotyczące praw autorskich w konkretnych krajach podlegają między innymi utwory literackie, publicystyczne, naukowe, a także utwory kartograficzne, plastyczne, fotograficzne, lutnicze, architektoniczne, urbanistyczne, sceniczne, audiowizualne, jak również programy komputerowe i szereg innych typów utworów.

Osobiste prawa autorskie

Osobiste prawa autorskie są co do zasady niezbywalne (nie można z nich zrezygnować ani się ich zrzec) i odnoszą się do więzi twórcy z danym utworem. W praktyce oznacza to, iż autor zawsze ma prawo do oznaczenia własnego utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem. Może także udostępnić dany utwór w sposób anonimowy – takiego utworu nie może legalnie podpisać nikt inny. Niezbywalne prawa autora obejmują też nienaruszalność treści oraz formy, rzetelność wykorzystania, możliwość zdecydowania o pierwszym udostępnieniu (upublicznieniu), pozwalają także autorowi sprawować nadzór nad korzystaniem z utworu. Należy pamiętać, że w przypadku programów komputerowych osobiste prawa autorskie mają węższy zakres – obejmują prawo do autorstwa, oznaczania utworu nazwiskiem lub pseudonimem oraz prawo do anonimowego udostępnienia.

Autorskie prawa majątkowe

Jeśli chodzi o autorskie prawa majątkowe, definicja określa je jako uprawnienia autora do korzystania z danego utworu, do rozporządzania nim oraz do uzyskiwania wynagrodzenia za wykorzystywanie utworu przez inne osoby lub podmioty. Konkretny zakres uprawnień przysługujących autorowi jest określany ustawowo, co reguluje prawo autorskie w danym kraju. Przykładowo nieodpłatne wykorzystywanie utworu na własny użytek osobisty po upowszechnieniu go przez autora jest co do zasady dozwolone w niektórych jurysdykcjach (np. w Polsce), w innych jest bardzo konkretnie unormowane prawnie i rygorystycznie egzekwowane (jak np. we Francji).

Szczególnym przypadkiem wykorzystania nieodpłatnie utworu jest tzw. prawo przedruku, które dotyczy dopuszczanej przez prawo możliwości rozpowszechniania czyjegoś utworu w celach informacyjnych bez zgody autora. Należy jednak mieć na uwadze, iż przysługuje ono wyłącznie mediom – prasie (w tym stronom internetowym o charakterze informacyjnym), radiu i telewizji.

Co istotne, autorskie prawa majątkowe mogą być zbyte na rzecz innego podmiotu gospodarczego czy osoby fizycznej, są również dziedziczne.

Definicja i przedmiot własności przemysłowej

Własność przemysłowa jest najczęściej definiowana jako prawa wyłączne do danego dobra intelektualnego, które wynikają z ustawodawstwa lokalnego (narodowego), regionalnego lub międzynarodowego. Zróżnicowanie w obrębie przedmiotów własności przemysłowej w różnych krajach wynika zazwyczaj z tego, w jaki konkretnie sposób wyodrębniane są poszczególne rodzaje dóbr intelektualnych. Najczęściej jednak za przedmiot własności przemysłowej uznaje się poniżej wymienione rodzaje dóbr.

Wynalazki i patenty

Zgodnie z definicją wynalazek to nowatorskie i oryginalne rozwiązanie dla istniejącego problemu technicznego, przy czym może to być zarówno urządzenie lub jego część (wynalazki techniczne), jak też metoda czy proces (np. w naukach inżynieryjnych). Wynalazki podlegają ochronie za pomocą opatentowania danego wynalazku w odpowiednim lokalnym urzędzie patentowym. Ochrona na terenie całej Europy jest możliwa po zarejestrowaniu patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Tak uzyskany patent europejski musi jednak zostać każdorazowo zatwierdzony przez lokalny urząd patentowy kraju, w którym dany wynalazek ma podlegać ochronie patentowej.

W tym kontekście patent definiuje się najczęściej jako ograniczone czasowo prawa właściciela danego rozwiązania technicznego do wyłącznego wykorzystywania zarejestrowanego wynalazku w celach zarobkowych lub zawodowych. Co ważne, patent obowiązuje wyłącznie na terenie państwa, które udzieliło patentu.

Ochronie podlegają również nowe wynalazki, jak np. topografia układu scalonego, czyli ściśle definiowane rozwiązanie w zakresie przestrzennego rozplanowania elementów struktury układu scalonego, wśród których przynajmniej jeden jest elementem aktywnym. Ochrona udzielana jest po opisaniu topografii i zgłoszeniu jej do właściwego urzędu patentowego.

Wzory użytkowe i przemysłowe

Wzór użytkowy to nowe, użyteczne rozwiązanie techniczne, które dotyczy kształtu, budowy albo zestawienia przedmiotu o postaci trwałej. W praktyce oznacza to, iż ochronie nie podlegają żadne przedmioty, które:

 • nie zostały wyodrębnione z otoczenia,
 • mają charakter jedynie estetyczny,
 • są sprzeczne z porządkiem publicznym,
 • są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Wzór przemysłowy natomiast to nowa, posiadająca własny charakter i cechy dystynktywne postać jakiegoś wytworu albo jego części. Prościej mówiąc za wzór przemysłowy uznaje się m.in. kolorystykę, fakturę czy jakiegoś wyrobu, pojęcie to obejmuje również materiał, z jakiego dany wyrób został wytworzony, a także jego ornamentację.

W tym kontekście warto podkreślić, iż niejednokrotnie dany przedmiot jest chroniony zarówno jako wzór użytkowy, jak i wzór przemysłowy (ochronie podlegają nie tylko jego wygląd i walory estetyczne, ale także funkcjonalność).

Znaki towarowe

Za znak towarowy może zostać uznane dowolne oznaczenie, które można przedstawić w formie graficznej, o ile dzięki niemu da się jednoznacznie odróżnić towar danego przedsiębiorcy od innych towarów. W praktyce znakami towarowymi najczęściej są słowa lub zbitki słów, rysunki, kompozycje kolorystyczne, kształty (np. forma opakowania) oraz melodie i sygnały dźwiękowe.

Co ważne, znak towarowy podlega ochronie prawnej wyłącznie po zarejestrowaniu go w adekwatnym urzędzie do spraw własności przemysłowej, co oznacza, że prawo ochronne ma w tym zakresie charakter terytorialny. W związku z tym ochrona danego znaku towarowego może mieć zasięg krajowy (konkretny kraj), regionalny (grupa krajów, np. Unia Europejska) albo międzynarodowy (cały świat).

Oznaczenia geograficzne

Za oznaczenia geograficzne na gruncie prawodawstwa uznaje się takie oznaczenia słowne, które w bezpośredni albo pośredni sposób odnoszą się do nazwy miejsca, regionu, miejscowości czy kraju. Dzięki temu oznaczenia geograficzne pozwalają konsumentom zidentyfikować dany towar jako pochodzący z tego terenu, jeśli jakość, opinia albo inne cechy tego towaru są przypisywane w pierwszej mierze właśnie jego pochodzeniu geograficznemu. Wśród oznaczeń geograficznych wyróżnia się nazwy regionalne (czyli wskazujące na to, iż swoje właściwości nabyły w równej mierze dzięki czynnikom naturalnym oraz ludzkim, współistniejącym na terenie, na którym dany produkt wytworzono) oraz oznaczenie pochodzenia (czyli wskazanie terenu czy regionu geograficznego, z którego dany towar pochodzi i dzięki któremu posiada on swoje szczególne cechy).

Pełna ochrona praw autorskich i własności przemysłowej

Dzięki śledzeniu z wyprzedzeniem wszelkich zmian w obrębie regulacji prawnych związanych z własnością intelektualną kancelaria Kaimakliotis & Co zapewnia skuteczną ochronę praw autorskich zarówno na skalę krajową, jak i międzynarodową. Nasi specjaliści są gotowi wesprzeć Państwa w pełnym zakresie spraw powiązanych z własnością i wartością intelektualną, włącznie z takimi dziedzinami, jak:

 • patenty,
 • znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja,
 • prawa autorskie i prawa do baz danych,
 • nazwy domen,
 • wzory przemysłowe,
 • tajemnice handlowe,
 • sourcing,
 • bezpieczeństwo i prywatność danych,
 • cyberprzestępstwa,
 • transakcje i planowanie podatkowe dotyczące własności intelektualnej oraz due diligence.