Wrażliwe sprawy związane z prawem małżeńskim i rodzinnym wymagają doradztwa i reprezentacji, które będą stanowić złoty środek między konsekwentnym działaniem a świadomością, jak delikatne są niektóre kwestie, a także najwyższego stopnia dyskrecji i wrażliwości, zwłaszcza w odniesieniu do dobra dzieci czy reputacji klienta.

Dziedziny prawa małżeńskiego i rodzinnego

Kaimakliotis & Co oferuje doradztwo w zakresie wszelkich aspektów stosunków rodzinnych i praw każdego członka rodziny, wynikających zarówno z więzów krwi, jak i powstałych w wyniku małżeństwa.

Oferujemy reprezentację we wszelkich sprawach małżeńskich, rodzinnych i osobistych, zarówno klientom będącym mieszkańcami wyspy, jak i obcokrajowcom uwikłanym w sprawy rodzinne na wyspie.

Doradztwo przedmałżeńskie

Klientom rozważającym zawarcie małżeństwa oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w tym zakresie, dbając o to, by obie strony dokładnie wiedziały, jaką "umowę" małżeńską zawierają – począwszy od kwestii własności, poprzez prawa majątkowe i planowanie podatkowe, a kończąc na małżeńskich umowach majątkowych.

Nasze usługi zapewniają ogromną korzyść: zapobiegają wszelkim nieporozumieniom dotyczącym finansów i praw majątkowych każdej z osób oraz dotyczącym oczekiwań co do zmian w tym zakresie po prawnym zawarciu małżeństwa.

Kaimakliotis & Co to eksperci w sporządzaniu jednoznacznych umów majątkowych małżeńskich, które jasno definiują i określają warunki zaakceptowane i podpisane przez obie strony umowy.

Małżeństwa cywilne

Cypr jest coraz atrakcyjniejszym miejscem zawierania małżeństw cywilnych i przyciąga pary z całego świata, dzięki uproszczonym procedurom a także pięknym obiektom pozwalającym na zorganizowanie ceremonii w blasku słońca.

Kaimakliotis & Co oferuje pomoc parom w zorganizowaniu cywilnej ceremonii na wyspie, włączając w to przygotowanie dokumentów urzędzie gminy oraz opiekę dotyczącą wszelkich aspektów prawnych przygotowań do uroczystości.

Sprawy rozwodowe (rozwód: cywilny lub kościelny)

Rozwiązanie małżeństwa może dotyczyć zarówno związków cywilnych, jak i zawartych przed władzami religijnymi. Kaimakliotis & Co czyni to często trudne i przykre doświadczenie znacznie łatwiejszym, zapewniając nieskomplikowane i sprawne przeprowadzenie tego procesu oraz szybkie rozwiązanie wszelkich sporów dotyczących praw majątkowych czy opieki nad dzieckiem.

Pierwszy etap w ramach naszych usług obejmuje doradztwo w zakresie prawidłowego przebiegu procesu rozwiązania małżeństwa oraz ewentualnych delikatnych kwestii, w tym pieczy nad dzieckiem, ojcostwa, alimentów i podziału praw majątkowych.

Małżeństwa kościelne nie wymagają rozwiązania przez kościół, ponieważ rozwód podlega pod wyłączną jurysdykcję sądów rodzinnych, lecz w przypadku osób, które później chciałyby ponownie wziąć ślub kościelny, może często zaistnieć potrzeba również kościelnego unieważnienia małżeństwa, tak by w przyszłości mogły one uzyskać zgodę kościoła na ponowny ślub kościelny.

Co do zasady cypryjskie prawo rozwodowe nie jest skomplikowane, a rozwód w porównaniu z innymi państwami można uzyskać w dość krótkim czasie.

Po tym jak Kaimakliotis & Co, występując w roli oficjalnego adwokata rozwodowego jednego z małżonków, złoży wniosek w jego imieniu, rozwiązanie małżeństwa następuje zazwyczaj w ciągu 4-6 miesięcy, przy czym często możliwy jest bezproblemowy przebieg postępowania rozwodowego przy nieobecności jednego z małżonków, o ile wniosek nie zostanie odrzucony.

W celu rozwiązania małżeństwa kościelnego zawartego w Kościele prawosławnym na Cyprze wymagane jest przesłanie powiadomienia do danej metropolii na trzy miesiące przed złożeniem wniosku sądowego.

Podział małżeńskich praw majątkowych i alimenty

O ile wcześniej nie została zawarta umowa majątkowa małżeńska dotycząca praw majątkowych – w tym własności – prawodawca cypryjski gwarantuje pewne prawa dotyczące zarówno majątku ruchomego, jak i nieruchomości, przy czym przyjęto termin dwóch lat od rozwiązania małżeństwa na dochodzenie wszelkich roszczeń. Po jego upływie prawa majątkowe pozostają nienaruszone.

Podział praw majątkowych może rozciągać się również na majątek ulokowany za granicą, z wyłączeniem darowizn.

Wszelkie wkłady poczynione przez jednego z małżonków na rzecz zwiększenia majątku ruchomego lub nieruchomego drugiego małżonka – czy to poczynione podczas faktycznego trwania małżeństwa, czy też w okresie, gdy strony pozostawały w związku przed zawarciem małżeństwa – uprawniają czyniącego do dochodzenia roszczeń do części tego wkładu.

Roszczenie odpowiada wkładowi poczynionemu przez stronę i odzwierciedla go.

Domniemanie wzruszalne przewiduje, że wkład na rzecz takiego zwiększenia wynosi 1/3, chyba że zostanie ono obalone i możliwe jest udowodnienie innej wysokości wkładu – mniejszej lub większej.

W kwestii alimentów pod uwagę bierze się to, które z małżonków ma bezpieczniejszą sytuację finansową oraz stopień tego bezpieczeństwa, wraz z innymi okolicznościami, takimi jak osoby na utrzymaniu oraz wymagania medyczne.

Podczas postępowania rozwodowego Kaimakliotis & Co zapewnia doradztwo w zakresie podziału małżeńskich praw majątkowych oraz pomoc w negocjacjach w sprawie wypracowania polubownych rozwiązań pomiędzy obydwoma stronami, możliwych do szybkiego osiągnięcia poza sądem, a także bez potrzeby czasochłonnego składania osobnych wniosków o podział majątku.

Alimenty (na dziecko)

Zgodnie z cypryjskim prawem zabezpieczenie dobrostanu, opieka i ponoszenie kosztów utrzymania dziecka poniżej 18. roku życia spoczywa łącznie na obojgu rodzicach i może wykraczać również poza wiek 18 lat w przypadku, gdy dziecko z uzasadnionych powodów nadal wymaga opieki rodziców i ponoszenia przez nich kosztów jego utrzymania.

W celu zabezpieczenia dobrostanu i utrzymania dziecka w okresie postępowania rozwodowego – oraz w oczekiwaniu na wynik rozprawy – sąd może wydać tymczasowe orzeczenie dotyczące utrzymania dziecka.

Dobro dziecka jest zwykle priorytetem dla obu stron, jednak czasami sprawy osobiste między byłymi małżonkami mogą zniekształcić ich osąd i zdolność podejmowania działań, stwarzając niezamierzone problemy dla dzieci z tego małżeństwa. Kaimakliotis & Co z wrażliwością podchodzi do kwestii dobrostanu i utrzymania dzieci oraz stara się zapewnić, by nie stały się one ofiarą wojny między rodzicami.

Opieka nad dzieckiem: Widzenia z dzieckiem / ojcostwo

Gdy rozwiązanie małżeństwa wpływa na dzieci, sprawa opieki nad nimi musi zostać potraktowana w sposób ostrożny, właściwy i możliwie najszybszy, aby oszczędzić niepotrzebnych zmartwień zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Priorytetem jest zabezpieczenie najlepszego interesu dziecka/dzieci. Idealny scenariusz zakłada wzajemne porozumienie obydwu stron w sprawie opieki nad dziećmi oraz praw do widzeń z nimi, bez potrzeby interwencji sądu rodzinnego. W przypadku braku takiego porozumienia, przy przyznawaniu opieki nad dziećmi oraz praw do widzeń z nimi pod uwagę bierze się szereg czynników, w tym: możliwości, sytuację finansową oraz standard opieki i życia rodzica; wiek, płeć, wymagania medyczne, emocjonalne i edukacyjne dziecka, a także jego własne życzenia – jeżeli jest ono w wystarczającym wieku lub wystarczająco dojrzałe, by móc je wyrazić.

Niezależnie od tego, co pociąga za sobą opieka nad dzieckiem, oboje rodzice – mieszkający z nim czy też nie – mają prawo do komunikowania i widzenia się ze z nim. Takie prawo przysługuje również dziadkom ze strony obojga rodziców. Kaimakliotis & Co określi i zabezpieczy to prawo na rzecz swoich klientów poprzez prawidłową i staranną obsługę w sprawach dotyczących opieki.

W spornych przypadkach Kaimakliotis & Co jest w stanie pomóc rodzicowi w ustaleniu ojcostwa, przy wykorzystaniu prawidłowych kanałów prawnych.

Uprowadzenie dziecka za granicę

Kaimakliotis & Co zawsze stara się zapewnić polubowny rozwód, który minimalizuje wszelkie animozje między byłymi małżonkami, jednak zdarza się, że relacje między obydwoma stronami psują się nieodwracalnie, prowadząc do poważniejszych i bardziej skomplikowanych sytuacji, takich jak uprowadzenie dziecka.

Uprowadzenie dziecka definiuje się jako zabranie dziecka z kraju przez jednego z rodziców bez zgody drugiego – niezależnie od tego, czy jest to niewinne przemieszczenie, czy rozmyślne (lub desperackie) działanie.

W pierwszej kolejności oferujemy przejrzyste doradztwo i działania, jeżeli zachodzi jakiekolwiek ryzyko lub podejrzenie możliwości uprowadzenia, w tym środki prewencyjne oraz złożenie pozwu lub oskarżenia w związku z wszelkimi tego typu groźbami lub próbami.

W przypadku, gdy faktycznie doszło do uprowadzenia dziecka – zarówno przemieszczenia na Cypr, jak i w odwrotnym kierunku – sytuację klasyfikujemy jako „pilną” i kontaktujemy się ze wszystkimi możliwymi podmiotami zarówno w kraju, jak i za pośrednictwem naszej międzynarodowej sieci współpracowników.

Kaimakliotis & Co posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących uprowadzeń dzieci i może pochwalić się poprowadzeniem kilku dużych i znaczących spraw, które zakończyły się sukcesem.

Adopcja dziecka

W ramach naszych kompleksowych usług w tym zakresie oferujemy niezakłócony proces adopcji – od przeprowadzenia wstępnego rozeznania, aż do chwili, gdy rodzice adopcyjni zabierają dziecko do domu.

Proces adopcji zazwyczaj trwa od 6 do 8 miesięcy, licząc od momentu złożenia dokumentów. Na początek Kaimakliotis & Co dokonuje rozeznania w imieniu przyszłych rodziców adopcyjnych i dba o to, żeby wszelkie kwestie dotyczące tej delikatnej i ważnej decyzji przebiegały prawidłowo, z myślą o uniknięciu komplikacji. Następnie zajmujemy się dokumentacją i złożeniem jej do odpowiednich organów, odbiorem orzeczenia sądu, wszelkimi dokumentami i zaświadczeniami dotyczącymi dziecka oraz jego procesem imigracyjnym w przypadku adopcji międzynarodowej.

Ponadto Kaimakliotis & Co zajmie się sprawami dotyczącymi kontaktów lub zaangażowania rodziców biologicznych lub opiekunów oraz zabezpieczeniem praw zarówno rodziców adopcyjnych, jak i adoptowanego dziecka.