Z uwagi na status Cypru jako Międzynarodowego Centrum Morskiego, a także jego szczególne znaczenie strategiczne, usługi dotyczące żeglugi handlowej i prawa morskiego stanowią ważny obszar działalności Kaimakliotis & Co, w którym nasza kancelaria ma szerokie doświadczenie i aktualną wiedzę.

Nasze usługi prawne obejmują pełen zakres działalności gospodarczej dotyczącej żeglugi handlowej, od reprezentowania przedsiębiorców tej branży, przez przygotowanie dokumentów na potrzeby zakupu, sprzedaży i własności, po rejestrację statków pod banderą Cypru.

 

Nasz zespół ds. żeglugi handlowej i prawa morskiego oferuje wsparcie we wszystkich kwestiach leżących w gestii prawa morskiego, w tym takich jak:

rejestracje:

 • przedsiębiorstwa żeglugowe / statki / jachty / bandery,
 • umowy dotyczące budowy statków,
 • własność:
 • zakup / sprzedaż / przeniesienie praw własności,
 • nazwy statków:
 • zmiany i usunięcia,
 • finansowanie i planowanie VAT,
 • kwestie dotyczące załogi i zatrudnienia:
 • personel / wynagrodzenie,
 • umowy przeładunkowe i holownicze,
 • umowy /kontrakty,
 • spory i roszczenia,
 • ubezpieczenia.

 

Korzyści płynące z wykorzystywania Cypru jako portu handlowego

Cypr pozostaje atrakcyjnym portem i popularnym międzynarodowym centrum morskim, dzięki wielu czynnikom, które pozwoliły mu uzyskać znaczący 20% udział w światowym rynku zarządzania statkami – pomimo niewielkich rozmiarów wyspy.

Cypr posiada trzecią pod względem wielkości flotę handlową w Unii Europejskiej (UE) i dziesiątą największą flotę handlową świata.

Stanowi też największe niezależne centrum zarządzania żeglugą w UE oraz drugie co do wielkości centrum zarządzania żeglugą na świecie.

Istnieje wiele czynników, które sprawiają, że Cypr zajmuje wysoką pozycję w rankingu flot handlowych świata:

„cypryjska suwerenna bandera“, korzystne warunki podatkowe dla zagranicznych armatorów, niskie koszty zakładania i prowadzenia działalności, fakt, że na Cyprze funkcjonuje jedyny zatwierdzony przez UE system „otwartego rejestru” statków, a także to, że Cypr jest członkiem wielu organizacji morskich i angażuje się w wiele form współpracy w tym zakresie.

 

Członkostwo, uczestnictwo i współpraca z organizacjami morskimi

 • Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) – członek od 1978 r., a od 1987 roku – członek Rady IMO.
 • Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), której członkiem Cypr jest od 1960 r.
 • Przyjęte międzynarodowe konwencje morskie:
 • Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS), Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL), Konwencja o liniach ładunkowych (LL), Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami (CLC), Konwencja o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu (COLREG), Konwencja o pomierzaniu pojemności statków (TONNAGE), Konwencja o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami (FUND), Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji (LDC), Konwencja o bezpiecznych kontenerach (CSC), Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej (SUA), Porozumienie w sprawie statków pasażerskich w ruchu specjalnym (STP), Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim (SAR), Konwencja o odpowiedzialności i odszkodowaniach za szkody związane z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych (HNS), Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniami olejem bunkrowym (BUNKERS), Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie (LLMC), Konwencja o ułatwieniach w międzynarodowym transporcie morskim (FAL), Konwencja w sprawie kontroli nad systemami przeciw-porostowymi stosowanymi na statkach (AFS), Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)
 • Zatwierdzone towarzystwa klasyfikacyjne:
 • ABS, LRS, DNV, BV, GL, RINA, NKK, KRS, CCS, RS, PRS.
 • Dwustronne umowy o współpracy w zakresie żeglugi handlowej z następującymi krajami:
 • Algieria, Bułgaria, Chiny, Egipt, Filipiny, Gruzja, Indie, Iran, Izrael, Jordania, Korea, Kuba, Litwa, Łotwa, Malta, Mauritius, Polska, Rosja, Rumunia, Sri Lanka, Syria, Ukraina, Włochy.

 

Korzyści podatkowe związane z zarejestrowaniem cypryjskiego przedsiębiorstwa żeglugowego

Zarejestrowanie przedsiębiorstwa żeglugowego na Cyprze niesie ze sobą wiele korzyści podatkowych, a Kaimakliotis & Co zapewni klientom osiąganie ich w pełnym zakresie, dzięki naszej fachowej wiedzy i dogłębnej znajomości sektora żeglugi morskiej.

Cypryjski system podatku tonażowego (TTS) został wprowadzony w 2010 roku razem z Ustawą o żegludze handlowej.

System obejmuje trzy główne rodzaje działalności w zakresie transportu morskiego:

 • posiadanie statków,
 • zarządzanie statkami (techniczne oraz załogami),
 • czarterowanie statków.

Przedsiębiorstwa żeglugowe zarejestrowane na Cyprze i uczestniczące w cypryjskim systemie podatku tonażowego mogą korzystać w szczególności z następujących przywilejów:

 • obsługa i/lub zarządzanie statkiem zarejestrowanym pod banderą Cypru:
 • zysk nie jest opodatkowany,
 • udziały w przedsiębiorstwie będącym właścicielem statku:
 • zysk nie jest opodatkowany,
 • wynagrodzenie oficerów i załogi:
 • brak podatku dochodowego,
 • przeniesienie udziałów w cypryjskim przedsiębiorstwie będącym właścicielem statku:
 • brak podatku od zysków kapitałowych,
 • sprzedaż cypryjskiego statku:
 • brak podatku od zysków kapitałowych,
 • dziedziczenie udziałów w cypryjskim przedsiębiorstwie będącym właścicielem statku:
 • brak podatków i opłat spadkowych,
 • akty ustanawiające hipoteki na statkach:
 • brak opłat skarbowych,
 • szeroka sieć umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – podpisano już ponad 50 i planowane są dalsze.

 

Rejestracja statków

Proces rejestracji statku na Cyprze jest uproszczony, a fachowe wsparcie ze strony Kaimakliotis & Co jeszcze go ułatwia.

Statki wszelkiego typu i wielkości mogą być rejestrowane w rejestrze cypryjskich statków lub w specjalnej księdze równoległej rejestracji, o ile w pełni spełniają wymagania dotyczące typu i wieku.

Statki mogą zostać zarejestrowane w następujących przypadkach:

 • pięćdziesiąt (50%) lub więcej procent udziałów w statku stanowi własność obywateli cypryjskich.
 • Udziały w statku są w 100% własnością jednej lub kilku firm, które zostały założone, działają i mają siedziby na terenie Cypru.
 • Obywatele innych państw członkowskich UE, którzy nie są stałymi mieszkańcami Republiki Cypryjskiej, mają upoważnionego przedstawiciela na jej terenie.
 • Korporacje, których siedziba, główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub centrala administracyjna znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) posiadają wyznaczonego lub upoważnionego przedstawiciela na Cyprze.
 • Korporacje, których siedziba, główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub centrala administracyjna znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) powierzyły w całości zarządzanie statkiem cypryjskiej lub wspólnotowej firmie zarządzającej, która prowadzi działalność na Cyprze.
 • Korporacje, które działają poza UE, ale są kontrolowane przez obywateli dowolnego jej państwa członkowskiego (w tym Cypru) w całości powierzyły zarządzanie statkiem cypryjskiej lub wspólnotowej firmie zarządzającej, która prowadzi działalność na Cyprze.

Wszyscy członkowie załóg statków muszą posiadać ważne certyfikaty wymagane i wydawane przez administrację rządową, bez jakichkolwiek warunków lub ograniczeń dotyczących narodowości załogi.