Prawo rodzinne jest jednym z działów prawa cywilnego. Reguluje ono stosunki prawne nie tylko w kontaktach majątkowych i niemajątkowych w rodzinie, ale także z osobami trzecimi. Sprawdźmy, co obejmuje prawo rodzinne, poznajmy najważniejsze zasady i pojęcia, które są z nim związane.

Podstawowe zasady prawa rodzinnego

Prawo rodzinne opiera się na kilku kluczowych zasadach, takich jak:

 • Zasada monogamii – osoba, która jest w związku z małżeńskim, nie może zawrzeć kolejnego małżeństwa.
 • Zasada trwałości związku małżeńskiego – orzeczenie rozwodu, separacji czy nieważności małżeństwa wymaga udowodnienia okoliczności, które to uzasadniają.
 • Zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka – rodzina, macierzyństwo i małżeństwo znajdują się pod szczególną opieką państwa. Wynika to z art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w którym zaznaczone jest, że małżeństwo stanowi związek kobiety i mężczyzny.
 • Zasada dobra dziecka – zgodnie z art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej państwo ma zapewniać ochronę dziecku. Każdy ma prawo żądać od organów państwa ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Jeśli dziecko jest pozbawione opieki rodzicielskiej, to ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.
 • Zasada równości małżonków – wynika z art. 23 i 24 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Małżonkowie mają takie same prawa i obowiązki, a także powinni wspólnie podejmować decyzje w przypadku istotnych spraw rodzinnych.

Są to normy dotyczące nie tylko prawa rodzinnego, ale również opiekuńczego.

Najważniejsze pojęcia w prawie rodzinnym

Podstawowe terminy związane z prawem rodzinnym to:

 • Małżeństwo – zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym małżeństwo zostaje zawarte wówczas, gdy kobieta i mężczyzna obecni jednocześnie złożą przed kierownikiem urzędu cywilnego oświadczenie, że wstępują w związek małżeński.
 • Rozwód – rozwiązanie związku małżeńskiego na żądanie jednego lub obojga małżonków. Może ono dotyczyć zarówno związków cywilnych, jak i zawartych przed władzami religijnymi.
 • Alimenty – comiesięczny obowiązek zapłaty na rzecz dziecka ustalonej przez sąd kwoty pieniężnej. Spoczywa on nie tylko na rodzicach niepełnoletniego, ale również dorosłego, które kontynuuje naukę lub nie jest w stanie samo się utrzymać. Zakres świadczeń alimentacyjnych rodziców wobec dzieci określa art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Separacja – jest orzekana przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. Separacja nie rozwiązuje związku małżeńskiego. Jej orzeczenie oznacza ustanowienie między małżonkami rozdzielczości majątkowej, zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Kuratela – instytucja prawa cywilnego podobna do opieki. Ustanawia ją sąd jako formę ochrony osób lub praw majątkowych osób, które same nie mogą prowadzić swoich spraw.
 • Opieka – wyznacza ją sąd opiekuńczy dla małoletniego, jeśli żadnemu z rodziców nie przysługują prawa rodzicielskie albo rodzice są nieznani.

Najczęstsze sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Nasza kancelaria doradza i reprezentuje w wielu sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Dotyczą one najczęściej:

 • Doradztwa przedmałżeńskiego – ma to na celu m.in. zrozumienie przez małżonków umowy małżeńskiej, jaką zawierają.
 • Rozwodów – zarówno w przypadku ślubów cywilnych, jak i kościelnych.
 • Podziału małżeńskich praw majątkowych.
 • Ustalenia alimentów.
 • Ustalenia opieki nad dzieckiem – m.in. ojcostwa czy widzeń z dzieckiem.
 • Adopcji dziecka – realizujemy proces adopcji od wstępnego rozpoznania aż do zabrania dziecka do domu przez rodziców adopcyjnych. 

Rozwody cywilne

Sprawy rozwodowe należą do najczęstszych, jakie prowadzimy. Chodzi zarówno o związki cywilne, jak i zawarte przed władzami religijnymi. Zdecydowana większość spraw dotyczy jednak rozwodów cywilnych. W pierwszym etapie doradzamy w zakresie prawidłowego przebiegu procesu rozwiązania małżeństwa. Porady naszego adwokata rodzinnego dotyczą również kwestii takich, jak opieka nad dzieckiem, ojcostwo, podział praw majątkowych czy alimenty. W imieniu klienta składamy wniosek o rozwód, przygotowujemy wszystkie niezbędne pisma i reprezentujemy go przed sądem.

Alimenty i prawo do opieki nad dzieckiem

Jak wspomnieliśmy, rodzic sprawuje obowiązek alimentacyjny nie tylko do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, ale również później, jeśli dziecko nadal się uczy lub nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Uprawnionym do otrzymania rat alimentacyjnych jest dziecko, które występuje w postępowaniu jako powód. Alimenty na dziecko można uzyskać bez konieczności postępowania sądowego, o ile uda się zawrzeć ugodę z drugim rodzicem. W przeciwnym wypadku należy złożyć pozew o alimenty i na tej drodze sąd ustali ich wysokość i zasady. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie tego postępowania. Przewód może dotyczyć również ustalenia opieki nad dzieckiem, a w tym ustalenia ojcostwa i zasad widzeń się z dzieckiem. W idealnym scenariuszu możliwe jest, że bez konieczności interwencji sądu rodzinnego rodzice określą zasady widzeń i opieki, ale najczęściej dochodzi do procesu, podczas którego uzgadnia się te kwestie.  

Rozdział majątku

Kiedy ustaje wspólność majątkowa, możliwy jest podział majątku. Najczęściej dochodzi do tego po uprawomocnieniu się rozwodu. Nie jest konieczne wszczęcie postępowania sądowego – małżonkowie mogą zawrzeć ugodę. Majątek można podzielić również w czasie trwającej sprawy rozwodowej. Wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego i go opłacić. Z zasady udział w majątku wspólnym jest równy, ale możliwe jest również ustalenie nierównego podziału. Pomagamy naszym klientom na każdym etapie sprawy. Przygotowujemy niezbędne dokumenty, doradzamy i proponujemy odpowiednie w danym przypadku rozwiązania.    

Określenia „doradca finansowy”, „doradca kredytowy” i „doradca inwestycyjny” są w Polsce bardzo często używane wymiennie, choć tak naprawdę nie są tożsame. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pośrednicy kredytowi (których podstawowa działalność ogranicza się w zasadzie do sprzedaży kredytów i pożyczek) w celu dodania sobie większego prestiżu zaczęli samych siebie nazywać doradcami finansowymi.

Również osoby zajmujące się stricte doradztwem inwestycyjnym trudno nazwać doradcami finansowymi z prawdziwego zdarzenia – zajmują się oni bowiem jedynie pewnym określonym fragmentem rynku finansowego. Doradztwo finansowe to znacznie szersza dziedzina, której jedynie wąskim wycinkiem może (choć wcale nie musi!) być pośredniczenie w zawarciu korzystnej umowy kredytowej między klientem a bankiem czy udzielanie porad w zakresie opłacalnego inwestowania posiadanych środków pieniężnych.

Czym zajmuje się doradca finansowy?

Według aktów prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej doradca finansowy to niezależny profesjonalista, który nie jest w żaden sposób związany z konkretną instytucją finansową, a który zajmuje się merytorycznym wsparciem klienta indywidualnego lub instytucjonalnego w zakresie ochrony i zarządzania posiadanym przez danego klienta majątkiem.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Europejską Federację Doradców Finansowych i Pośredników Finansowych (FECIF) doradca finansowy powinien być w stanie zająć się nie tylko ochroną majątku klienta, ale również zapewniać mu bezpieczeństwo finansowe. Bezpieczeństwo to powinno być realizowane poprzez weryfikację potrzeb klienta, właściwy dobór produktów finansowych (tak, aby faktycznie pomagały zrealizować cele finansowe klienta), dbałość o płynność finansową i przygotowanie klienta do skorzystania z usług różnego rodzaju instytucji finansowych. Co ważne, FECIF wyraźnie rozgranicza zawód doradcy finansowego od pośrednika finansowego.

Aktywna praca z klientem

W polskich realiach doradztwo finansowe dla klienta indywidualnego to jednak w głównej mierze usługi polegające de facto na pośrednictwie kredytowym, choć nie wyłącznie. Dobrym przykładem jest rynek doradztwa finansowego w Warszawie, gdzie sukcesywnie rośnie liczba osób prywatnych zainteresowanych np. efektywnym planowaniem finansów osobistych oraz rozwiązaniami inwestycyjnymi, kredytowymi czy emerytalnymi.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o doradztwo finansowe dla firm – niejednokrotnie o pomoc do doradcy finansowego zwracają się przedsiębiorcy, których biznes jest w kiepskiej kondycji finansowej. Wydana przez doradcę finansowego merytoryczna i obiektywna ocena dostępnych możliwości uratowania firmy może pomóc ocalić dany biznes przed likwidacją i zoptymalizować jego dalsze funkcjonowanie.

Niezależnie jednak od zakresu współpracy i typu klienta (osoba prywatna lub firma) rzetelny doradca finansowy zawsze zajmie się w pierwszej kolejności dokładną analizą bieżącej sytuacji klienta, określeniem jego potrzeb, oczekiwań oraz celów finansowych, a dopiero po tym etapie podejmie konkretne działania zmierzające do realizacji podjętych z klientem ustaleń.

Kiedy warto skorzystać z usług doradcy finansowego? Poznaj korzyści!

Jak już wspominaliśmy, korzystanie z usług doradcy finansowego powinien rozważyć każdy, kto dysponuje dużym majątkiem prywatnym i chciałby go zabezpieczyć dla swoich spadkobierców, ochronić przed utratą wartości albo pomnażać. Do doradcy finansowego powinien się także wybrać każdy, komu potrzebne jest wsparcie w zakresie zarządzania finansami osobistymi lub inwestowania czy pomoc w wyborze oferty kredytowej – zwłaszcza w odniesieniu do kredytów hipotecznych.

W przypadku firm profesjonalne wsparcie doradcy finansowego może być szczególnie przydatne nie tylko gdy przedsiębiorstwo znajdzie się w tarapatach finansowych. Doradca finansowy pomoże również w:

 • planowaniu inwestycji - dobrze prosperujący biznes generuje zwykle zyski na poziomie pozwalającym przeznaczyć przynajmniej część środków na inwestycje w rozwój. Aby jednak nie robić tego na oślep i aby wydane środki zostały wydane na coś, co realnie okaże się korzystne dla firmy, warto skorzystać z usług zawodowych doradców finansowych;
 • ekspansji na rynki zagraniczne – kompleksowa obsługa w zakresie prawnym i finansowym jest w takiej sytuacji nieocenioną pomocą choćby dlatego, że kadra zarządzająca skupia się na działalności firmy, a wszelkimi formalnościami i zajmują się zewnętrzni specjaliści;
 • zmianie rezydencji podatkowej – chęć przeniesienia działalności do kraju, w którym obowiązują preferencyjne przepisy podatkowe, najczęściej jest efektem zbyt wysokich obciążeń podatkowych danej firmy w jej ojczystym kraju. Proces przeniesienia rezydencji podatkowej wiąże się z szeregiem formalności oraz koniecznością doskonałej znajomości przepisów obowiązujących w obu krajach. Specjalistyczna pomoc ekspertów wykwalifikowanych w tej dziedzinie zazwyczaj jest bardzo przydatna, ponieważ znacznie przyspiesza zakończenie całego procesu i pozwala uniknąć wielu potencjalnych problemów.

Ile kosztują usługi doradztwa finansowego?

W doradztwie finansowym przyjęło się kilka modeli finansowania, przy czym w Polsce panuje przekonanie, że doradztwo finansowe (de facto rozumiane jako pośrednictwo kredytowe) jest dla klienta darmowe. Należy jednak pamiętać, że prowizję dla pośrednika wypłaca bank czy inna instytucja finansowa, której produkt dany pośrednik sprzedał swemu klientowi. Tę prowizję wlicza się do kredytu udzielanego takiej osobie, więc choć bezpośrednio klient nie płaci pośrednikowi kredytowemu, to w rzeczywistości właśnie on, z własnej kieszeni, pokrywa koszty jego wynagrodzenia.

W Europie i krajach zachodnich wynagrodzenie doradców finansowych świadczących kompleksowe usługi doradcze, zwykle jest uzależnione od tego, w jakim stopniu wzrosła wartość aktywów klienta. Z kolei w USA doradcy finansowi otrzymują wynagrodzenie w formie ściśle określonego procenta prowizji od wypracowanych dla klienta zysków.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zakresu usług doradztwa finansowego, które jesteśmy w stanie w Kaimakliotis & Co świadczyć na rzecz klienta oraz kosztów takiej współpracy, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Chętnie udzielimy wszelkich informacji, odpowiemy na pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu! 

Spowolnienie gospodarcze, wywołane przez pandemię COVID-19, jest jednym z najpoważniejszych zawirowań w światowej gospodarce od kilkunastu lat.

Obowiązujące przedsiębiorców obciążenia podatkowe w Polsce nie należą do najniższych. Coraz więcej z nich szuka legalnych sposobów, aby je redukować.

Wiadomości

News 11 Kwi 2017

Wejście w życie zmienionej umowy o unika…

Centralna Rada ds. Podatków Bezpośrednich w Indiach ogłosiła, że zmieniona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Cyprem, podpisana ją w listopadzie 2016 r., zacznie w pełni obowiązywać w kwietniu...

Read more

News 11 Kwi 2017

Proponowana reforma obrotu opcjami binar…

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) zaproponowała pięć kluczowych reform w zakresie handlu opcjami binarnymi ukierunkowanych na rozwiązanie problemów wiążących się z obecnymi przepisami, wraz z nowymi zasadami postępowania...

Read more

News 07 Kwi 2017

Zmiany w prawodawstwie w zakresie cypryj…

W październiku 2016 r., po tym jak Parlament Cypru przyjął ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym, państwo to wprowadziło nowe przepisy w zakresie korzystania z systemu korzystnego opodatkowania dochodów z...

Read more

News 07 Kwi 2017

Cypr pozostaje atrakcyjną opcją w przypa…

Dzięki programowi uruchomionemu na Cyprze w dniu 13 marca 2012 r. przez urząd ds. podatku VAT państwo to pozostaje jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji w przypadku rejestracji jachtu w UE...

Read more