Uzyskanie zezwolenia na pobyt na Cyprze to atrakcyjna i popularna możliwość, bowiem procedura rozpatrywania wniosków jest szybka (zwykle dwa miesiące) oraz dotyczy całej rodziny: samego wnioskodawcy, jego współmałżonka i dzieci poniżej 18 roku życia. Dzieci w wieku 18-25 lat pozostające na utrzymaniu rodziców oraz rodzice wnioskodawcy także mogą zostać objęci tą procedurą.

Ten uproszczony proces został przygotowany z myślą o jak najłatwiejszym uzyskiwaniu zezwolenia na pobyt przez obywateli państw spoza UE, dla ułatwienia zagranicznych inwestycji. Procedurę tę można w dużej mierze przeprowadzać bez konieczności przebywania na terenie kraju, w czasie gdy prowadzone są formalności.

Opłatę w wysokości 500 euro należy dołączyć do wniosku, który zostaje najpierw rozpatrzony przez Departament Ewidencji Ludności i Migracji, a ten następnie przedkłada wniosek stałemu sekretarzowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Następnie w ciągu dwóch miesięcy zostaje podjęta decyzja.

Faktyczne zezwolenie na pobyt musi zostać uzyskane w ciągu roku od chwili pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w drodze złożenia wizyty na wyspie. Muszą być obecni zarówno wnioskodawca, jak i wszyscy członkowie jego rodziny, aby otrzymać zezwolenia.

Ponadto osoba, której wniosek o zezwolenie na pobyt został pozytywnie rozpatrzony, nie musi zamieszkać na wyspie – wystarczy, że osoba o takim statusie będzie odwiedzała Cypr przynajmniej raz na dwa lata.

Chociaż nie ma obowiązku przebywania na Cyprze w trakcie procedury składania wniosków, konieczne jest odwiedzenie wyspy w trakcie całego procesu, na potrzeby pobrania danych biometrycznych. Mogą one zostać pobrane w chwili składania jest wniosku lub po jego zatwierdzeniu.

Pobieranie danych biometrycznych wiąże się z wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 euro i odbywa się w Nikozji.

Dotyczy to każdego członka rodziny wnioskodawcy, nie tylko jego samego.

Należy zauważyć, że wnioskodawcy muszą spełniać wymóg niekaralności i nie mogą być na liście osób, których aktywa zostały zamrożone w granicach UE.

 

Zezwolenia na pobyt stały

Aby kwalifikować się do uzyskania zezwolenia na pobyt stały, trzeba spełniać następujące wymogi:

 1. nabyć jedną lub dwie nowe nieruchomości, których sumaryczny koszt zakupu wynosi co najmniej 300 000 euro + VAT. Wnioskodawcy mogą nabyć dwie nieruchomości mieszkalne lub jedną mieszkalną plus jedno biuro lub sklep. Wymóg ten nie jest surowy, chociaż jedna z nieruchomości musi stanowić nieruchomość mieszkalną.
 2. Przynajmniej 200 000 euro z całkowitego kosztu zakupu musi zostać zapłacone przed złożeniem wniosku.
 3. Wnioskodawca (lub wnioskodawcy) powinni wykazać stały i wystarczający dochód z zagranicy niezwiązany z jakiegokolwiek rodzaju zatrudnieniem na Cyprze.
 4. Wnioskodawca (lub wnioskodawcy) powinni przenieść swoje prywatne fundusze z zagranicy na Cypr, na konto bankowe w Republice Cypryjskiej, w postaci trzyletniej lokaty terminowej.

 

Obywatelstwo dzięki inwestycjom

We wrześniu 2016 r. Rada Ministrów wprowadziła pewne zmiany w istniejącym programie przyznawania obywatelstwa dzięki inwestycjom, w celu uproszczenia procesu i stymulowania wzrostu gospodarczego. Wyspecjalizowana siła robocza wyspy, atrakcyjny system podatkowy i niezawodne usługi pomogły uczynić Cypr znanym centrum finansowym, a inwestorzy zyskali pewność działania i możliwość dalszego inwestowania, a co za tym idzie, prosperowania.

Uzyskanie cypryjskiego obywatelstwa dzięki inwestycjom daje​ obywatelom państw spoza UE obywatelstwo państwa członkowskiego UE, a więc paszport, który pozwala im mieszkać, pracować i studiować we wszystkich (obecnie) 28 krajach UE i podróżować do 159 krajów na świecie bez konieczności uzyskiwania wizy.

Kryteria według nowej, zmienionej wersji programu są jeszcze korzystniejsze, ponieważ minimalna kwota inwestycji została obniżona z 2 500 000 euro do zaledwie 2 000 000 euro. Wnioskodawca będzie musiał nabyć nieruchomość mieszkalną o wartości co najmniej 500 000 euro plus VAT, którą należy zachować w posiadaniu dożywotnio. Obecnie rodzice wnioskodawcy także są uprawnieni do ubiegania się o obywatelstwo Cypru w drodze dokonania inwestycji, pod warunkiem że posiadają dożywotnio nieruchomość mieszkalną o wartości przynajmniej 500 000 euro plus VAT. Alternatywnie inwestor i jego rodzice mogą nabyć jedną nieruchomość mieszkalną o łącznej wartości co najmniej 1 000 000 euro plus VAT, która to wartość zostanie przypisana po równo do odpowiednich stron.

Wszystkie wnioski należy składać oddzielnie – kryterium zbiorowego inwestowania zostało zniesione. Takie wnioski są przetwarzane w trybie pilnym, w ciągu dwóch lub trzech miesięcy, co sprawia, że program uzyskiwania obywatelstwa Cypru dzięki inwestycjom jest jednym z najlepszych tego typu programów w Europie. 

Obecnie Republika Cypryjska przewiduje cztery sposoby uzyskania jej obywatelstwa.

 1. Inwestycje w nieruchomości, zabudowa nieruchomości gruntowych oraz projekty infrastrukturalne: wnioskodawca powinien zainwestować co najmniej 2 000 000 euro w zakup lub budowę nieruchomości lub innych projektów infrastrukturalnych. Wnioskodawca ma swobodę wyboru w zakresie charakteru inwestycji – może inwestować w nieruchomości mieszkalne, komercyjne lub powiązane z sektorem turystycznym.
 2. Inwestycje w aktywa finansowe spółek cypryjskich lub organizacji cypryjskich: wnioskodawca powinien dokonać inwestycji o wartości 2 000 000 euro poprzez zakup, utworzenie lub zakup udziałów w spółce cypryjskiej. Musi być ona w sposób udowodniony fizycznie obecna na Cyprze i wykazywać znaczącą działalność oraz obroty. Powinna także zatrudniać przynajmniej pięciu cypryjskich lub europejskich obywateli.
 3. Inwestycje w alternatywne fundusze inwestycyjne lub aktywa finansowe spółek cypryjskich lub organizacji cypryjskich, które są licencjonowane przez cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySec): wnioskodawca powinien dokonać zakupu jednostek uczestnictwa o wartości co najmniej 2 000 000 euro alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AIF), licencjonowanych i nadzorowanych przez CySec. Inwestycje te muszą spełniać kryteria programowe lub geograficzne zatwierdzone przez Ministra Finansów. Wnioskodawcy mogą nabywać aktywa finansowe spółek cypryjskich w formie obligacji, bonów i papierów wartościowych, ale dana cypryjska spółka lub organizacja musi być fizycznie obecna na Cyprze i prowadzić tam znaczącą działalność gospodarczą. Inwestycje te muszą być utrzymane przez okres przynajmniej trzech lat. Należy zaznaczyć, że nie uznaje się zakupu jednostek jednego AFI dokonanego przez drugi AFI.
 4. Kombinacja powyższych opcji: wnioskodawca nie musi ograniczać się do jednego rodzaju inwestycji, o ile ich łączna wartość wynosi 2 000 000 euro. Jeśli wnioskodawca zdecyduje się zainwestować w kombinację powyższych opcji, warto pamiętać, że istnieje również możliwość zakupu specjalnych obligacji skarbowych Republiki Cypryjskiej o wartości do 500 000 euro. Wyłączone są inwestycje w obligacje rządowe na rynku wtórnym.

Czy zdecydują się Państwo na proces uzyskania obywatelstwa dzięki inwestycjom, czy na procedurę uzyskania zezwolenia na pobyt stały, Kaimalkliotis & Co będzie zapewniać Państwu wsparcie oraz aktualne informacje na wszystkich etapach procesu, który jest zasadniczo przeprowadzany w pięciu krokach:

 1. wybór inwestycji: nasz zespół ekspertów przeprowadzi badanie rynku nieruchomości, aby móc udzielić najlepszych możliwych porad dotyczących dostępnych możliwości inwestycyjnych.
 2. Przygotowanie wniosku: każdy klient otrzyma pakiet wniosku wyjaśniający szczegółowo, co jest wymagane w przypadku każdej z opcji. Zapotrzebowanie na dokumenty, których przygotowanie wymaga najwięcej czasu, będzie zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby klient miał czas przygotować je z góry.
 3. Uzyskanie wstępnego zatwierdzenia
 4. Złożenie wniosku: po złożeniu wniosku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zostaje on przekazany do Ministerstwa Finansów w celu zbadania kryteriów finansowych. Po zatwierdzeniu wniosku przez Ministerstwo Finansów wnioskodawca musi przejść do wykonania inwestycji. Wniosek zostanie następnie zwrócony Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a następnie przekazany Radzie Ministrów.
 5. Wydanie zaświadczenia o obywatelstwie: zaświadczenie zostaje wydane po tym, jak Rada Ministrów ratyfikuje przyznanie obywatelstwa. Klient musi wtedy złożyć przysięgę, po czym zaświadczenie o obywatelstwie zostaje podstemplowane. Następnie wystąpimy o wydanie paszportu biometrycznego, który jesteśmy w stanie uzyskać w ciągu kilku godzin. Odtąd klient jest już obywatelem UE.

 

Obywatelstwo cypryjskie uzyskane na podstawie długości pobytu

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o obywatelstwo cypryjskie, jeśli mają prawo pobytu na wyspie od pięciu lat (jeśli są rodzicami lub dziećmi obywateli cypryjskich) lub siedmiu lat (jeśli nie są rodzicami lub dziećmi obywateli cypryjskich).

W chwili składania wniosku wnioskodawca musi także legalnie i nieprzerwanie zamieszkiwać w Republice Cypryjskiej przez przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.